SHRNUTÍ ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Toto je krátké shrnutí zásad ochrany osobních údajů (dále jen „zásady“), pokud jde o zpracování osobních údajů prováděné společností NNG Software Developing a společností Commercial Limited Liability (sídlo: H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 35–37, Maďarsko; identifikační číslo organizace: Cg.01-09-891838 Daňové identifikační číslo: 13357845-2-44; E-mailová adresa: info@naviextras.com) (dále jen „NNG“). Podrobnější informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici v úplné verzi zásad, kterou naleznete níže. Upozorňujeme, že za úplné a dostačující jsou považovány pouze informace uvedené v kompletní verzi. Účelem tohoto shrnutí je usnadnit pochopení zásad zpracování osobních údajů prováděného společností NNG.

Účel zpracování údajů Poskytnutí přístupu k produktům a administrace registrace na webu a pro aplikaci Toolbox (nebo jakéhokoli jiného kanálu, který může společnost NNG poskytnout) Zasílání bulletinů
Správce údajů
 • NNG
 • NNG
Rozsah zpracovávaných osobních údajů
 • titul uživatele,
 • jméno uživatele,
 • e-mailová adresa uživatele,
 • hashované heslo uživatele,
 • adresa uživatele/fakturační adresa;
 • země trvalého nebo dočasného pobytu,
 • aktivita uživatele.
 • jméno uživatele,
 • e-mailová adresa uživatele,
 • zpracování údajů automatickým zpracováním:
  • analýza interakcí uživatele s doručenými newslettery (tj. zda byl e-mail otevřen, kolikrát na něj příjemce klikl a zda si přečetl celý e-mail) a analýza míry vracení,
  • verze OS a verze OS zařízení;
  • typ a verze e-mailového klienta uživatele;
  • typ zařízení (včetně výrobce zařízení, zda je zařízení kvalifikováno jako telefon, rozlišení obrazovky)
  • IP adresa a údaje o poloze zařízení (tj. informace o zemi/oblasti).
Právní základ
 • Souhlas uživatele.
 • Souhlas uživatele.
Doba zpracování údajů
 • Doba, po kterou je produkt dostupný a podporovaný společností NNG, nebo dokud uživatel nezruší svůj účet nebo neodvolá svůj souhlas.
 • Období, v jehož průběhu je k dispozici produkt a je podporován NNG, nebo dokud uživatel nezruší odběr bulletinu.
Zpracovatel údajů
 • Microsoft Azure
 • Microsoft Azure
 • Salesforce.com

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „zásady“) byly zveřejněny a platí od 9. srpna 2018.

 1. DEFINICE

  Připojené služby jsou služby založené na určování polohy (místní hledání, informace o provozu, cena paliva, informace o počasí apod.), které vyžadují určitý druh připojení vašeho zařízení k internetu (datové připojení prostřednictvím karty SIM nebo technologie Bluetooth, bezdrátové připojení k internetu, přijímač TMC apod.).

  Pojmem obsah se rozumí mapy, body zájmu, 3D obsah, hlasy, jazykové soubory a další obsah související s navigací, který lze nahrát do vašeho zařízení a používat ve vašem softwaru.

  Soubor cookie je malý textový soubor, který na váš pevný disk umístí webový server a který je používán webem a aplikací Toolbox způsobem uvedeným v oddílu Ochrana osobních údajů.

  Sdělením se rozumí jakákoli připomínka, zpětná vazba, informace nebo dokument poskytnutý uživatelem pro NNG prostřednictvím kanálů zákaznické podpory.

  Zařízení znamená navigační systém zabudovaný do vašeho motocyklu.

  Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

  Zkratka NNG označuje společnost NNG Software Developing and Commercial Limited Liability Company, která poskytuje software a produkt.

  Sídlo společnosti: H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 35-37, Maďarsko
  Rejstříkový soud: Zemský soud hlavního města Budapešti (Fővárosi Törvényszék)
  Identifikační číslo organizace: 01-09-891838
  Daňové identifikační číslo: 13357845-2-44
  E-mailová adresa: info@naviextras.com
  Webové stránky: www.nng.com

  Zákon o ochraně soukromí znamená zákon CXII z 2011 o právu informačního sebeurčení a o svobodě informací.

  Pojmem produkt se rozumí aktualizace, obsah a připojené služby.

  Profilování znamená automatizované zpracovávání osobních údajů, jak je uvedeno v bodě 2.4.2.2 s cílem poskytnout uživateli personalizované newslettery relevantní pro uživatele a pro své(á) registrované(á) zařízení s cílem zlepšení zážitku uživatele a spokojenosti;

  Web je označení domény harleydavidson.welcome.naviextras.com a jejích subdomén.

  Software znamená navigační software používaný ve vašem zařízení.

  Toolbox je bezplatný softwarový nástroj pro PC a OSX, který slouží ke stahování aktualizací a dalších produktů ze serverů společnosti NNG a k jejich nahrávání do zařízení.

  Aktualizacemi se rozumí aktualizace obsahu a softwaru, které poskytuje výrobce zařízení nebo vývojář softwaru a které zajišťují další funkce, nové verze obsahu nebo opravy známých chyb softwaru.

  Uživatelem nebo „vámi“ se rozumí registrovaný nebo neregistrovaný návštěvník webu a/nebo aplikace Toolbox.

  Aktivitou uživatele se rozumí data o umístění a chování (výběr jazyka na webu nebo v aplikaci Toolbox, produkty vložené do košíku uživatele), historie procházení webu a způsoby používání (četnost/způsoby přihlašování).

 2. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Účel tohoto dokumentu

   Tyto zásady určují podmínky zpracování osobních údajů nebo údajů o uživateli (dále označovaném jako „uživatel“ nebo „vy“). Tyto podmínky si pozorně přečtěte.

  2. Dostupnost a aktualizace tohoto dokumentu

   Společnost NNG si vyhrazuje právo tyto zásady kdykoli jednostranně upravit. Doporučujeme navštívit stránky a Toolbox čas od času pro nejnovější informace, ale budete také informováni o úpravě těchto zásad v případě významných změn (např. právní základ zpracování, rozsah zpracovaných dat, osoba zpracovatele dat) zásad.

  3. Správce údajů

   1. Osobní údaje uživatele poskytnuté nebo generované na webu a v panelu nástrojů jsou zpracovávány NNG jako správcem dat.

   2. Poskytnuté nebo vygenerované osobní údaje uživatele jsou přístupné následujícím osobám v rámci NNG:

    • Zaměstnanci NNG podílející se na zpracování dat (včetně IT specialistů vykonávajících různé IT úkoly spojené s provozem a údržbou počítačových systémů NNG) jako součást své role v rámci NNG v souvislosti s plněním svých povinností spojených s účelem(y) popsaným(i) v těchto zásadách.
  4. Zpracování dat

   1. Zpracování osobních údajů uživatele pro poskytnutí přístupu k produktům a administrace registrace na webu a pro aplikaci Toolbox (nebo jakéhokoli jiného kanálu, který může společnost NNG poskytnout)

    1. Účely zpracování údajů

     1. Poskytování informací o produktech uživateli.

     2. Poskytuje uživateli zakoupené produkty.

     3. Správa registrace na webu a údržba uživatelského účtu.

      Pokud si chce uživatel stáhnout nebo koupit produkt, musí se zaregistrovat na webu a pomocí odkazu, který je tam k dispozici, si stáhnout aplikaci Toolbox. Registrací na webu se Uživatel rovněž zaregistruje pro aplikaci Toolbox.

    2. Rozsah zpracovávaných osobních údajů uživatele

     • titul uživatele,
     • jméno uživatele,
     • e-mailová adresa uživatele,
     • hashované heslo uživatele,
     • adresa uživatele a fakturační adresa;
     • země trvalého nebo dočasného pobytu,
     • aktivita uživatele.
    3. Právní základ zpracování údajů

     Údaje jsou zpracovávány v souladu s nařízením GDPR a všemi příslušnými místními zákony.

     Právním základem zpracování údajů je výslovný souhlas uživatele poskytnutý v souladu s bodem a) Článku 6(1) nařízení GDPR.

    4. Doba zpracování údajů

     Osobní údaje uživatele uvedené v bodě 2.4.1.2 jsou zpracovávány po dobu, po kterou je produkt dostupný a podporovaný společností NNG nebo dokud uživatel nezruší svůj účet na stránce nebo neodvolá svůj souhlas. Bez ohledu na výše uvedené NNG neprodleně vymaže vaše osobní údaje, pokud si uživatel výslovně vyžádá výmaz nebo odvolá svůj souhlas a nebude existovat žádný platný právní důvod pro zpracování údajů. Pokud uživatel odvolá svůj souhlas, neovlivní to zákonnost zpracování údajů na základě jeho souhlasu a provedeného před tímto odstoupením.

   2. Zpracování osobních údajů uživatele pro příjem newsletterů

    1. Účel zpracování údajů

     Společnost NNG zasílá newslettery e-mailem s cílem informovat uživatele o nových produktech a propagačních akcích nebo jiných marketingových aktivitách. S cílem poskytnout vám personalizované newslettery relevantní pro vás a vaše registrovaná zařízení a zvýšení vašeho zážitku a spokojenosti používá NNG profilovací techniky s účastí Salesforce.com EMEA Limited, jako zpracovatel dat, abyste získali informace o svém zařízení a zeměpisné oblasti, ve které se vaše zařízení nachází.

    2. Rozsah zpracovávaných osobních údajů uživatele

     • jméno uživatele,
     • e-mailová adresa uživatele,
     • data týkající se činnosti uživatelů;

     Data zpracovaná pro účely profilování:

     • interakce uživatele s doručeným e-mailem (tj. zda byl e-mail otevřen, kolikrát na něj příjemce klikl a zda si přečetl celý e-mail),
     • míra opuštění newsletterů odeslaných uživateli;
     • OS a verze OS zařízení;
     • typ a verze e-mailového klienta uživatele;
     • typ zařízení (včetně výrobce zařízení, zda je zařízení kvalifikováno jako telefon nebo ne, rozlišení obrazovky);
     • IP adresa a údaje o poloze (tj. informace o zemi/oblasti).
    3. Právní základ zpracování údajů

     Údaje jsou zpracovávány v souladu s nařízením GDPR a všemi příslušnými místními zákony.

     Právní základ zpracování údajů:

     • výslovný souhlas uživatele udělený v souladu s bodem a) Článku 6(1) nařízení GDPR,
     • oddíly 6(1) a (2) zákona XLVIII z roku 2008 o základních požadavcích a některých omezeních komerčních reklamních činností („zákon o reklamě“).

     Uživatel se může přihlásit k odběru bulletinu společnosti NNG na webu nebo v aplikaci Toolbox zaškrtnutím příslušného políčka. Uživatel se může také kdykoliv odhlásit (opt-out) v panelu nástrojů zaškrtnutím příslušného políčka. Uživatel může svůj souhlas kdykoli stáhnout zasláním e-mailu společnosti NNG z e-mailového účtu, na který si již v budoucnu nepřeje přijímat bulletiny. Stažení souhlasu může rovněž zaslat na poštovní adresu společnosti NNG (oficiální sídlo) uvedenou v oddílu 1. Uživatel může odběr kdykoli zrušit (odhlásit) také podle pokynů v bulletinu.

     Vezměte prosím na vědomí, že odhlášení z newsletteru nemá vliv na zákonnost zpracování dat na základě vašeho souhlasu a jeho poskytnutí před jeho odvoláním a odhlášením z newsletteru neznamená zrušení vašeho účtu.

    4. Doba zpracování údajů a odběru bulletinu

     1. Osobní údaje uživatele uvedené v bodě 2.4.2.2 jsou zpracovány po dobu, po kterou je aktualizace zařízení k dispozici a po kterou je vaše zařízení podporováno společností NNG, nebo dokud nezrušíte svůj účet na webu nebo neodvoláte svůj souhlas. Bez ohledu na výše uvedené NNG neprodleně vymaže vaše osobní údaje, pokud o jejich odstranění výslovně požádáte nebo odvoláte svůj souhlas a nebude existovat žádný platný právní důvod pro zpracování údajů. Pokud uživatel odvolá svůj souhlas, neovlivní to zákonnost zpracování údajů na základě jeho souhlasu a provedeného před tímto odstoupením.

     2. Upozorňujeme, že se společnost NNG může kdykoli rozhodnout přestat zasílat bulletiny, a to bez předchozího upozornění nebo jakýchkoli dalších závazků.

  5. Zpracovatel údajů

   Za účelem plnění svých cílů jako správce údajů spolupracuje NNG s níže uvedenými zpracovateli údajů. Společnost NNG si vyhrazuje právo zpracovatele údajů kdykoli změnit.

   Název zpracovatele údajů Zpracování dat prováděné jménem NNG a seznam osobních údajů, ke kterým má zpracovatel dat přístup

   Microsoft Azure

   Název společnosti: Microsoft Ireland Operations, Ltd.
   Adresa: Carmenhall Road Sandyford, Dublin 18, Irsko
   Webové stránky:
   https://azure.microsoft.com/hu-hu/
   Kontakt:
   https://azure.microsoft.com/hu-hu/overview/sales-number/

   Microsoft Azure poskytuje služby Cloud Computingu pro NNG.

   Společnost Microsoft má přístup ke všem osobním údajům uživatelů uvedeným v tomto dokumentu.

   Salesforce.com

   Název firmy: salesforce.com EMEA Limited
   Adresa: Floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate EC2N 4AY Londýn, Spojené království
   Webové stránky:
   https://www.salesforce.com/eu/?ir=1
   Kontakt:
   https://pages.mail.salesforce.com/contact-privacy/

   Salesforce.com provádí zpracování dat pro následující účely:

   Zasílání bulletinů

   Salesforce.com zajišťuje pro společnost NNG online systém („systém“), jehož prostřednictvím může společnost NNG spravovat zasílání bulletinu uživatelům. Zpracovatel údajů nemá přístup k obsahu nahranému společností NNG do systému.

   Systém se používá pro následující účely:

   • Uchovávání osobních údajů uživatele popsaných v oddíle 2.4.2.2. výše;
   • Zasílání newsletterů uživatelům;

   Data zpracovaná pomocí automatizovaných technik zpracování

   • Analýza interakce uživatelů s doručeným newsletterem (zejména zda byl newsletter otevřen, kolikrát na něj příjemce klikl a zda si přečetl celý newsletter),
   • analýza míry vracení (např. případů, kdy je neplatná e-mailová adresa nebo je newsletter označen jako nevyžádaná pošta).
   • Shromažďování údajů o registrovaném zařízení uživatele a jeho poloze (OS a verze operačního systému zařízení; typ a verze e-mailového klienta uživatele; typ zařízení (včetně výrobce zařízení, zda je zařízení kvalifikováno jako telefon nebo ne, rozlišení obrazovky); IP adresa a údaje o poloze (tj. informace o zemi/oblasti)).

   Údaje uživatele uvedené v oddílu 2.4.2.2 se uchovávají v systému i na serverech společnosti NNG.

  6. Soubory cookie

   1. Společnost NNG vás tímto upozorňuje, že pokud si stáhnete některé části webu nebo aplikace Toolbox, webový server do vašeho zařízení automaticky odešle malé datové soubory („soubory cookie“). V některých případech lze podle příslušných právních předpisů o ochraně osobních údajů tyto datové soubory považovat za osobní údaje. Tyto datové soubory jsou nutné pro správné fungování webu a aplikace Toolbox a slouží ke shromažďování informací o návštěvách uživatele na webu nebo v aplikaci Toolbox.

   2. Uživatel může jednotlivé soubory cookie přijmout nebo odmítnout. Může rovněž nastavit prohlížeč tak, aby odmítal všechny soubory cookie. Jak na to a další informace o souborech cookie se dozvíte na adrese: https://www.youronlinechoices.eu/. Pokud se uživatel rozhodne odmítnout všechny soubory cookie, dojde k omezení přístupu k některým funkcím webu nebo aplikace Toolbox.

  7. Typ souboru cookie Účel souborů cookie Právní základ zpracování údajů Doba uchovávání souborů cookie
   Google Analytics Web a aplikace Toolbox používají ke shromažďování a analýze informací o způsobu použití webu a nástroje Toolbox uživatelem nástroj Google Analytics. Na základě těchto informací sestavujeme zprávy a vylepšujeme web a aplikaci Toolbox. Údaje jsou shromažďovány v anonymní podobě, a to včetně počtu uživatelů webu a aplikace Toolbox, odkud uživatelé na web nebo do aplikace Toolbox přešli a jaké stránky na webu nebo v aplikaci Toolbox navštívili. Pomocí shromážděných údajů nelze zpětně vysledovat uživatele. Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete zde. Souhlas uživatele. Soubory cookie služby Google Analytics se vytváří, jakmile uživatel navštíví web s nainstalovaným platným kódem sledování Google Analytics. Soubory cookie se uchovávají v prohlížeči uživatele maximálně 2 roky od výše uvedeného data. Chcete-li zobrazit další informace, klikněte sem.
   Google AdWords (reklamní soubory cookie společnosti Google) Nezávislí poskytovatelé služeb včetně společnosti Google uchovávají informace o předchozích návštěvách uživatele na webu a v aplikaci Toolbox a používají je k zobrazování reklam společnosti NNG na webech partnerů společnosti Google.
   Když uživatel navštíví web nebo aplikaci Toolbox, odešleme do jeho počítače jeden nebo více souborů cookie poskytnutých společností Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), které jednoznačně identifikují jeho prohlížeč. Remarketingové soubory cookie společnosti Google se používají ve službě Google AdWords. Soubory cookie poskytnuté společností Google si pamatují počet a časy návštěv webu nebo aplikace Toolbox i podstránky, které uživatel při procházení webu nebo aplikace Toolbox zobrazil. Zaznamenaná data se uchovávají anonymně.

   Uživatel může remarketingové soubory cookie společnosti Google zablokovat na odhlašovací stránce nastavení reklamy společnosti Google a zakázat soubory cookie na odhlašovací stránce sdružení Network Advertising Initiative.
   Souhlas uživatele. Platnost souborů cookie služby AdWords skončí 90 dní po návštěvě uživatele na webu nebo v aplikaci Toolbox.
   Chcete-li zobrazit další informace, klikněte sem.
   ID relace Soubory cookie relace umožňují rozpoznání uživatele na webu nebo v aplikaci Toolbox.
   Nejznámějším příkladem této funkce je nákupní košík aplikace Toolbox. Když uživatel navštíví stránku katalogu a vybere nějaké položky, soubor cookie relace si zapamatuje výběr, takže až bude uživatel připraven přejít k pokladně, nákupní košík bude obsahovat vybrané položky.
   Souhlas uživatele. Informace zůstávají uloženy do konce aktuální relace. Pak již shromážděné informace nejsou k dispozici.
   Zařízení Tyto soubory cookie si pamatují výběr zařízení uživatele, aby aplikace Toolbox mohla při příštím přihlášení uživatele přejít k tomuto konkrétnímu zařízení. Souhlas uživatele. Soubory cookie se uchovávají v prohlížeči uživatele maximálně 3 roky.
   Automatické přihlášení Tyto soubory cookie si pamatují přihlašovací údaje uživatele a při zahájení příštího přihlašování automaticky vyplní přihlašovací formulář. Souhlas uživatele. Soubory cookie se uchovávají v prohlížeči uživatele maximálně 6 měsíců.
  8. Zabezpečení údajů

   1. Společnost NNG dodržuje všechny platné předpisy týkající se zabezpečení osobních údajů. Společnost NNG i její autorizovaní zpracovatelé údajů proto implementují vhodná technická a organizační opatření, kterými osobní údaje chrání. Také zavádějí přiměřená procesní pravidla pro uplatňování ustanovení GDPR a všech příslušných místních právních předpisů v oblasti důvěrnosti a zabezpečení zpracování údajů.

   2. Salesforce.com plní požadavky na systém pro správu zabezpečení informací (ISMS) uvedené v mezinárodní normě ISO 27001 a vyhovuje kritériím normy ISO 27018. Salesforce.com získal pro svůj systém ISMS certifikaci podle ISO 27001/27018 od nezávislé třetí strany.

  9. Práva a jejich prosazování

   1. Všechny osobní informace, které poskytnete společnosti NNG, musí být ve všech ohledech pravdivé, úplné a přesné. Souhlasíte s tím, že nám bezodkladně oznámíte každou změnu svých osobních údajů prostřednictvím e-mailové adresy společnosti NNG uvedené v oddílu 1.

   2. V souvislosti se zpracováním údajů ze strany společnosti NNG může uživatel uplatňovat následující práva:

    • požadovat informace o zpracování svých osobních údajů,
    • požadovat opravu svých osobních údajů,
    • požadovat odstranění svých osobních údajů nebo omezení zpracování svých osobních údajů,
    • protestovat proti zpracování údajů ze strany společnosti NNG,
    • požadovat přenositelnost dat.
   3. Máte právo požadovat informace o údajích, které se vás týkají, a o jejich zpracování, které provádí společnost NNG, konkrétně o tom, jaké osobní údaje související s vaší osobou jsou ukládány, ze kterých zdrojů byly získány, jaký je účel, důvody a doba zpracování údajů, zda jsou vaše osobní údaje zpřístupněny dalším osobám, jaký je právní základ a příjemci, a o veškerých incidentech týkajících se ochrany vašich osobních údajů. Žádat můžete e-mailem nebo dopisem na e-mailovou nebo poštovní adresu uvedenou v oddílu 1. Společnost NNG poskytne písemné informace o zpracování vašich osobních údajů do 1 měsíce od přijetí požadavku. Můžete také požádat o opravu osobních údajů.

   4. Máte také právo požádat o strukturovanou, běžně používanou a strojově čitelnou formátovanou kopii vašich osobních údajů, které společnost NNG zpracovává, a to za podmínek stanovených v Článku 20 nařízení GDPR.

    Máte právo předat vaše osobní údaje jinému správci nebo, pokud je to technicky proveditelné, můžete požádat společnost NNG o předání vašich osobních údajů přímo jinému správci, jak je uvedeno v Článku 20 nařízení GDPR.

   5. Pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné, můžete společnost NNG požádat, aby je opravila podle dat, která jí poskytnete.

   6. Vaše osobní údaje budou na vaši žádost smazány v souladu s platnými zákony. Žádost o odstranění údajů můžete společnosti NNG zaslat prostřednictvím e-mailové nebo poštovní adresy (zaregistrovaná kancelář) uvedené v oddílu 1. Společnost NNG vymaže veškeré uložené osobní údaje v souladu s těmito zásadami tím, že je zamlží prostřednictvím trvalé a nevratné anonymizace.

   7. Vaše údaje nebudou odstraněny, pokud jejich zpracování vyžadují právní předpisy nebo podle platných zákonů platí jakékoli jiné výjimky.

   8. V následujících případech máte právo docílit omezení zpracování ze strany společnosti NNG:

    1. Domníváte se, že vaše zpracované osobní údaje nejsou přesné, a to po dobu, která umožní společnosti NNG ověřit přesnost vašich osobních údajů.

    2. Zpracování je protiprávní a vy odmítáte vymazání vašich osobních údajů. Místo toho máte právo požadovat omezení jejich použití.

    3. Společnost NNG již nepotřebuje vaše osobní údaje pro účely zpracování, ale vy požadujete, aby společnost NNG pokračovala ve zpracování pro zajištění, realizaci nebo obranu vašich zákonných nároků.

    4. Máte námitky ke zpracování, až do ověření, zda oprávněné důvody společnosti NNG převažují nad těmi vašimi.

   9. Kdykoli máte právo na námitku proti zpracování vašich osobních údajů za určitých podmínek podle platných zákonů. Můžete samostatně vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, jak je uvedeno v tomto dokumentu. V takovém případě již nebude společnost NNG vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže přesvědčivé legitimní důvody pro jejich zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a ochranou údajů týkající se svobod, nebo pokud slouží k ustavení, uplatňování nebo obraně právních nároků.

   10. Stížnost na zpracování osobních údajů můžete podat úřadu pro ochranu osobních údajů a svobodu informací (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – NAIH na adrese: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; poštovní adresa: 1530 Budapest, Pf. 5; 5 telefonní číslo: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; email: ugyfelszolgalat@naih.hu) nebo úřadu pro ochranu údajů ve vaší domovské zemi nebo zemi vašeho pobytu.

   11. Jsou-li porušována vaše práva, můžete se nezávisle na podání stížnosti k NAIH obrátit na soud v souladu s ustanoveními uvedenými v zákoně o ochraně osobních údajů. Podle vašeho rozhodnutí může být zahájeno řízení před soudem, v jehož jurisdikci máte trvalé nebo dočasně bydliště. Před zahájením soudního řízení může být vhodné pohovořit si o stížnosti se společností NNG.

   12. Podrobné informace o vašich právech a opravných prostředcích jsou uvedeny ve článcích 12–21 a 77–82 nařízení GDPR.

  10. Kontaktování společnosti NNG

   Vážíme si vašeho názoru. Veškeré komentáře, dotazy nebo žádosti o více informací o zpracování údajů ve společnosti NNG zasílejte e-mailem nebo dopisem na e-mailovou nebo poštovní adresu uvedenou v oddílu 1. Se zaslanými informacemi budeme nakládat důvěrně. V přijatelné době se s vámi spojí náš zástupce.